کتاب VISION

یک روش متفاوت و کارا جهت آمادگی برای تست اسپیکینگ ایلتس

مولف: محمد سعیدی

کتاب VISION

این کتاب یک روش متفاوت و کارا جهت آمادگی  برای تست اسپیکینگ ایلتس اراِئه میدهد. از ویژگی های این کتاب میتوان به:

تقسیم بندی انواع سوالات اسپیکینگ 
(Cambridge IELTS Series)

ارائه ساختار جهت پاسخگویی
(Topic Development)

استفاده  از عبارات استعاری و کنایی و افعال چند کلمه ای رایج در انگلیسی گفتاری متناسب با ایلتس
(Idioms, Natural Collocations and Phrasal Verbs)

آموزش لغات متناسب با موضوع
(Topic-Specific Vocabulary)

بازگو کردن نکات گرامری ولغوی  در حاشیه کتاب

فایل صوتی جهت تکرار و تمرین

و ارائه تمرین در انتهای هر بخش نام برد.

نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
کتاب Vision
به جمع ما بپیوندید ...