تست اسپیکینگ ایلتس

تست اسپیکینگ به ارزیابی مهارت گفتاری شما در انگلیسی میپردازد و توسط ممتحن ایلتس برگزار میشود. این تست از سه بخش تشکیل شده است و 11 تا 15 دقیقه زمان میبرد. سوالات در بخش یک در مورد موضوعات شخصی و عمومی مانند کار، خانواده، مطالعات، علایق و سرگرمی های شماست. کل تست ضبط میشود.

در بخش دوم تست، یک موضوع دراختیار شما قرار خواهد گرفت. کاغذ و قلم به شما داده میشود و یک دقیقه زمان خواهید داشت تا آماده شوید و دو دقیقه در مورد آن موضوع صحبت کنید. در بخش سوم سوالاتی با پیچیدگی بیشتر در مورد همان موضوع عنوان شده در بخش دوم تست از شما پرسیده میشود.

تست اسپیکینگ ممکن است در همان روز تست کتبی، تا یک هفته قبل از آن و یا تا یک هفته بعد از آن برگزار شود.